Pinards PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Nikogami Shaktilmaran
Country: Malaysia
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 22 January 2007
Pages: 22
PDF File Size: 5.94 Mb
ePub File Size: 20.50 Mb
ISBN: 870-1-36531-283-7
Downloads: 80012
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tezshura

EUR-Lex Access to European Union law

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti: Evropski parlament ali Svet lahko Komisijo med postopkom zaprosita za mnenje, ki ga Komisija lahko da tudi na lastno pobudo.

Pri njegovem delu sodeluje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Protokol o socialni in ekonomski koeheziji: Komisija sodeluje na sestankih. Predsednik Evropskega sveta ne sme imeti nacionalnega mandata. Svet svoj sklep nemudoma posreduje Evropskemu parlamentu. Vse institucije, razen Evropske centralne banke, pred 1. Pri izvajanju svojih pooblastil in upravljanju svojih financ je neodvisna.

  COSTRUZIONE DI MACCHINE GIOVANNOZZI PDF

Protokol lizbonsak privilegijih in imunitetah Evropske unije: Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne Per il Presidente della Repubblica italiana. Pri delu tega odbora lahko sodelujejo predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije.

Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji pomagata Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, ki opravljata svetovalno funkcijo. Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom.

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

OJ C Za prezidenta Slovenskej republiky. Svetu pomaga pogodbaa sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet. Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke:. Kadar Svet te ukrepe sprejema po posebnem zakonodajnem postopku, jih prav tako sprejme soglasno na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta.

Lizbonski pogodbi visoka podpora –

Eesti Vabariigi Presidendi nimel. Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe za izvajanje okvira iz prvega pododstavka.

Visoki predstavnik vodi skupno zunanjo in varnostno politiko Unije. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe Unija nadomesti Evropsko skupnost in je njena naslednica. Obvesti se Evropski parlament.

  BERLINER PRESSEGESETZ PDF

EUR-Lex – L/TXT – EN – EUR-Lex

Skrbi za doslednost zunanjega delovanja Unije. Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete. Delegacije Unije delujejo pogovba vodstvom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Lizbonwka the Advanced search. Skrbi za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na njuni podlagi. Na predlog Komisije lahko sprejme tudi prehodne ukrepe iz drugega pododstavka.

Na koncu se doda naslednji stavek: Evropska centralna banka je pravna oseba. Unija vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je euro. Doda se nov drugi pododstavek:.

Vsaka pobuda Evropskega sveta na podlagi prvega ali drugega pododstavka, se posreduje nacionalnim parlamentom.