Pinards PDF

Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO.

Author: Fegami Samuzahn
Country: Senegal
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 7 February 2009
Pages: 26
PDF File Size: 18.16 Mb
ePub File Size: 7.7 Mb
ISBN: 266-3-24076-535-3
Downloads: 71892
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vugul

Dord Bu pozdravlja Tonija Blera gornjom rufomReenjeDa biste izbegli da delujete nemono ukoliko se sluajno naete na desnom kraju slike, pruite ruku na vreme, dok jo prilazite drugoj osobi, jer je time primoravate da se okrene licem premaMrtva ribavama da biste se rukovali.

Kako da stvorite jednakostKad se rukuju dve dominantne osobe, odvija se simbolina borba za prevlast dok svaka od njih pokua va da okrene dlan one druge u potinjeni poloaj.

Veina Ijudi ne ume sa sigurnou da vam kae pre no to pokua. Graevinski investitori sedeli su na jednoj, a njihovj protivnici, “zeleni”, na drugoj.

Va cilj bi trebalo da bude da pokuate da saznate zaJto je ta osoba prekrstila ruke, te da probate da je navedete da zauzme ne-ki prijemiviji poloaj. Ova osoba ima agresivan, napadaki stav. Kad tinejder lae, podie ruku do usta slino petogodinjaku, ali umesto oiglednogpokrivanja usta dlanom, lagano e trljati pr-stima oko njih.

Osmeh stisnutih usanaUsne su u pravoj liniji razvuene preko lica, a zubi su sakriveni. Meutimt rezultat su lazan osmeh i fotograftja na kojoj izgledate neiskreno.

Svaki gest je kao jedna re, a jedna re moe da ima vise razliitih znaenja. Kad se izvetite u rela govora tela, moete da odete na urku, sednete u oak i ce-le veeri uivate u posmatranju rituala govora tela drugih ljudi. Odmeravanje snaga izmeu Bua i BleraTokom sukoba u Rela Signali poput irenja zenica, preznojavanja i crvenjenja ne mogu svesno da se lairaju, ali pokazivanje dlano-va u svrhu glumljenja iskrenosti moe lako da definitivnl naui.

Iako su se dobrovolici svesno trudili da kontroliu svoje prirodne reakcije, trzaji njihovih faci-jalnih miia priali su sasvim drugu priu – odrazavali su izraze koje su gledali, ak i onda kad su se govvor da to ne ine.

Ako ste poslovna ena,davanje znaka drugima da nameravate da se rukujete, da ih ne biste uhvatili nespremne, predstavlja dobru strategiju. Prvo, leva ru-ka se koristi da bi saoptila dubinu oseanja koja inicijator eli da prenese, a ona je relativna u odnosu na visinu na koju on polae svoju levu ruku na desnu ruku primaoca.

  AS NZS 2693 PDF

Ukoliko, meutim, kae da se slae s onim to ste rekli, pre e biti da lae, zato to su njegove re-i i gestovi nepodudarni. Stisnuta pesnica s ispruenim kaiprstom upotrebljava se kao simbolina batina kojom govornik figurativno bije svoje sluaoce zahtevajui da mu se potine. Trajno povijena ustaSuprotno izvijanju uglova definotivni, da bi se pokazala srea, jeste po-vijanje uglova usana. Mnogi mukarci kau da su im oevi jo kao deacima pokazali kako se rukuje, ali kroz takvu je obuku proao vrlo mali broj e-na.

Ljudi irom sveta postali su fascinirani govorom tela politiara, jer svi znamo da se politiari ponekad pretvaraju da veruju u ne-to u ta u stvari ne veruju, ili se pretvaraju da su drugaiji nego to zaista jesu.

Da biste pravilno tumaili stvari, morate da postujete tri glavna pravila.

Ukoliko je kombinovan s osmehom stisnu-tih usana ili stegnutim zubima gogor crvenim li-cem, moe lako da doe do verbalnog ili ak fizikog napada. Pod takvim okolnostima, prodavcima se savetuje da je bolje da saekaju da druga osoba inicira rukovanje, a definitivnl se to ne desi, da samo lagano klimnu glavom u znak pozdrava.

Kad je dovoljno jelo, malo dete odmahuje glavom levo-desno da bi zaustavilo sve naredne pokuaje da mu ubace kaiku u usta, a na taj nain brzo naui da gest odmahivanja glavom upotre-bljava da bi pokazalo neslaganje ili negativan stav.

Do-kazao je da namerno proizvedeno osmehivanje i smeh pokree modanu aktivnost u pravcu spontane sree. Na crteu A, desni mozak podie levu obrvu, leve jagodine miie i levi obraz, kako bi proizveo jedan tip osmeha na levoj strani lica, dok levi mozak povlai nanie iste miie na desnoj strani lica, kako bi vovor ljutito mrtenje.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela – [PDF Document]

Gest dlan navise modifikovao se kroz vekove i razvili su se dlanpodignut uvis, dlan na srcu i mnoge druge varijacije. Osmehivala se u dwfinitivni pravcu, a poto on nije od onih kojima morate dvaput da kaete, hitro je preao na drugu stranu prostorije i zapodenuo razgovor s njom.

Ako vidite da vam neko prua ruku drei je na prikazani na-in, evo nekoliko naina da mu kontrirate: Prekrtene ruke sa stisnutim pesnicama pokazuju da postoji negativan stavStiskanje nadlakticaStiskanjem nadlaktica akama prekrtcnih ruku osoba daje podr-ku sama sebi i izbegava izlaganje prednjeg dela tela. Utvrdila je da humor poveava verovatnou da dedinitivni potroai da prihvate tvrdnje oglai-vaa, kao i kredibilitet izvora, tako da komina reklama s pozna-tom osobom biva jo bre prihvaena.

  ERIK SATIE GNOSSIENNE NO.1 FOR PIANO SHEET MUSIC PDF

Rad u sumornom okruenju poguban je po zdravlje. Zena-ma je pitanje moi i kontrole generalno manje vano, to je vero-vatno i razlog to je svega jedna treina njih pokuala ritualgornje ruf e. Uroeno, genetski uslovljeno ili naueno? Ova tehnika podrazumeva da, prihvatajui ruku te osobe, pr-vo iskoraite levom nogom napred.

Definitivni vodic kroz govor tela

Da bismo ilustrovali poentu u pogledu skupova signala, evo skupagestova zvanog Kritifoprocenjivanje, koji neki koriste kad ono to uju ne ostavlja utisak na njih: Na primer, ako se oseate ugroeni, vrlo je verovatno da ete dTprekrstite ruke na grudima. Ako uhvatite sebe da se mrtite, ponite da praktikujete stavljanjc ruke na elo dok priate, kako biste se odvikli od toga.

Pretpostavimo da ste upravo upoznali nekog i pozdravljate se rukovanjem. Kolena su mi klecala. Meutim, postoje signali po kojima se ovi osmesi mogu razlikovati od iskrenih. Kad prekrstite ruke, va kredibilitet dramatino opada.

Jedna od najozbiljnijih greaka koje ine poetnici u govoru te-la jeste tumaenje pojedinih gestova nezavisno od ostalih gesto-va ili okolnosti. Gledajui usporeni snimak razgovora na videu, uoili smo da se kod kandidata, kad god bi pomenuo svog bivseg efa, leva stra-na lica na deli sekunde iskezila.

Kad se beba dovoljno nasisala, poinje da vrti glavom levo-desno da bi odbila bradavicu ili cuc-lu.

Definitivni vodič kroz govor tela

Voleo sam da prodajem i bio sam odlian u tome. Odne-davno, mi ljudi postali smo opsednuti govornom reju i svojom sposobnou da budemo kozeri. Antropolog Rej Berdvistel bio je prvi koji se bavio prouava-njem neverbalne komunikacije govorr, kako ju je nazvao. A ako ujedete ruku koja vas hrani, uzde bi mogle da vam se otrgnu iz ruku.

Kad se smejemo, utiemo pozitivno na sve telesne organe. Smeh do suzaSa psiholoke i fizioloke take gledita, smeh i pla su tesno po-vezani.

I ne samo to: