Pinards PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Kejar Mezidal
Country: Kenya
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 23 July 2004
Pages: 123
PDF File Size: 14.92 Mb
ePub File Size: 19.95 Mb
ISBN: 349-8-34686-797-6
Downloads: 37262
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoozilkree

Gubitak u8 se javlja zbog toga sto vanjska oplata kotla ima visu temperaturu od okoline i zbog toga dolazi do prelaza toplote sa povrsine kotla na okolinu. Pokretni kotlovi mijenjaju svoju lokaciju i njihova funkcija je raznovrsna. Entalpije produkata sagorjevanja Tabela 2. Obzirom na konstrukciju i nacin ugradnje, pregrijac bordski moze biti viseci, lezeci i spiralni.

Izradom rebrastih cijevi, povecava se njihova ogrjevna povrsina, te i njihova cvrstoca.

Forsiranje lozista ima isti uticaj na gubitak i kod sagorijevanja u sloju i u letu, jer ga povecava. Koeficijent konvekcije na strani zraka U gorivima se javlja vezan sa drugim elementima.

Rebraste cijevi su horizontalno postavljene u dimni kanal i na krajevima povezane sa koljenima. U zavisnosti od agregatnog stanja u kojem se nalaze reaktanti, razlikuju se homogene reakcije i heteregoene reakcije. IL — entaplija zagrijanog zraka pri temperaturi na izlazu iz zagrijaca zraka Il — entalpija zraka na ulazu u zagrijac zraka Obje entalpije racunamo prema obrascu: Parne kotlove sa prinudnom cirkulacijom 3.

Ako to nije ispunjeno, u kotlovskim elementima doci ce do akumulacije neke od njih i neki kotlovski parametri kao sto su pritisci ili temperature ce se promijeniti. Pored navedenih obrazaca mogu se koristiti i brojni drugi bazirani na Orsatovoj analizi.

Muris Begić Parni Kotlovi II

U njemu nalazimo anhidride kiselina: Koridorni raspored cijevi Slika 7. Kako u lozistu vladaju visoke temperature i relativno nizak pritisak produkata sagorijevanja, onda se produkti sagorijevanja mogu smatrati idealnim gasovima za koje vaze sljedece postavke: Kolicina toplote prihvacene u pregrijacu pare se racuna na iduci nacin: Energija koju sljaka nosi sa sobom van iz lozista predstavlja ovaj gubitak.

  COLONIALIDADE DO PODER ANIBAL QUIJANO PDF

Kod vecih lozista se usvaja veci broj gorionika do 8 ili se loziste dijeli na dva dijela kao na slici 2.

Dio hemijski vezane energije u njima na taj se nacin nije mogao iskoristiti. Postupci za smanjenje ovog gubitka svode se na povecanje temperatura ogrjevnih povrsina. Vertikalna unakrsna sema kod koje se gorivo dovodi odozgo, a vazduh sa strane 4.

Ložište (kotao)

Bubanj ima na obodu zupce, te se pomocu elektromotora i reduktora neprekidno obrce 3 — 5 puta u minuti. Polazeci od maksimalnog sadrzaja CO2 u produktima sagorijevanja, koji se dobija kao odnos kolicine CO2 i minimalne kolicine suhih produkata sagorijevanja pri potpunom sagorijevanju ugljika, tj.: Prema definiciji, ovdje gubitak predstavlja energija koju sa sobom odnosi sljaka na izlazu iz lozista podijeljena energijom dovedenom kotlu, tj.: Obicno u ekranskim cijevima lozista obavlja se isparavanje vode, tako da je loziste ujedno i ozraceni isparivac kotla.

Pregrijavanje vodene pare vrsi se iz vise razloga: Moze se odrediti na osnovnu raznih teorijskih ili empirijskih obrazaca. Procenat pepela u gorivu, sklonost uglja ka povezivanju sljake u vece komade, relativno kretanje goriva, dogorijevanje su samo neki od faktora koji uticu na ovaj gubitak. Na vrhu sloja nalazi se svjeze nabaceni ugalj 1 koji se susi i zagrijava. Prva provjera Provjeru vrsimo na osnovu jednakosti: U zavisnosti od vrste kotla i konvektivni dio isparivaca je razlicit, a postoje i izvedbe kotlova bez konvektivnih isparivaca.

Zbog raznolikosti koncepcija lozista nije moguce pravilno izvrsiti njihovu podjelu, ali je neosporno da na formiranje lozista najvise utice kvalitet goriva. Spaljivanje sljake u sloju uslovljava racionalno oblikovanje parnii koje najcesce ima oblik kao sto je to prikazano na slici 2.

Od svih gubitaka on zauzima posebno mjesto iz razloga jer je najveci.

  ASTM D3960 PDF

Prema namjeni se kotlovi mogu podijeliti na cetri osnovne grupe: Pri tome se u produktima sagorijevanja javlja sadrzaj O2: Kako je proces prenosa toplote zracenjem u lozistu dominantan, cijevi koje sacinjavaju ogrevnu povrsinu lozista nazivaju se ekranske cijevi. Sa povecanjem toplotno kapaciteta lozista specificno toplotno opterecenje pojasa gorionika blago opada. Sastoje se od glatkih cijevi precnika mm.

Nepotpuno sagorijevanje nastaje ako u toku sagorijevanja nedostaje kiseonika, te se obrazuje ugljenmonoksid koji zajedno 3 s ugljovodonicima odlaze sa dimnim plinovima u atmosferu. Il se izracunava pomocu specificne toplote vazduha, njegove temperature i viska zraka na kraju kotla.

Grebeni na prednjem i zadnjem zidu na kojima se najcesce postavljaju mlaznice za sekundarni vazduh, poveca makroturbulenciju produkata sagorijevanja cime se inicira proces dogorijevanja sagorljivih gasova koji dolaze sa kraja resetke i lako isparljivih volatila izdvojenih u prednjem dijelu sloja. Skica kotla sa svim kotlovskim elementima Slika.

Ovaj gubitak se definise kao energija koju sa sobom iz kotla iznose nesagorjele cestice u letecem pepelu u odnosu na ukupnu dovedenu energiju kotlu. Tipicna konfiguracija BFB postrojenja prikazana je na slici 1. Osim toga, intenzivna razmjena toplote u lozistu obavlja se preko lozisnih vrodski povrsina.

Vodocijevni kotao – Wikipedia

Razlika prni dvije toplotne moci predstavlja latentnu toplotu isparavanja koja iznosi: Nalaze se u transportnim sredstvima brodski kotlovi — glavni i pomocni, lokomotivski kotlovi itdu pokretnim termoblokovima osposobljenim za drumski ili sinski saobracaj i slicno. Neizgorjeli dio goriva u propadu je koksni ostatak koji ima vecu toplotnu moc nego gorivo.

Ta energija hemijske reakcije se koristi za podizanje entalpije produkata sagorijevanja, te se dalje kao toplota prenosi na ogrjevne povrsine.